Oferta

Terapia integracji sensorycznej to praca nad poprawą połączeń synaptycznych centralnego układu nerwowego dziecka, czyli
poprawą jakości przesyłania i organizacji informacji odbieranych przez różne jego zmysły. Głównym zadaniem terapii SI jest
dostarczenie dziecku, podczas jego aktywności ruchowej, kontrolowanej przez terapeutę ilości bodźców sensorycznych. Polega
to na aktywności i ćwiczeniach ruchowych stymulujących konkretne układy zmysłów. Do terapii wykorzystywany jest
specjalistyczny sprzęt taki jak: podwieszane platformy, hamaki, deskorolki, równoważnie, a także przedmioty o różnych
fakturach do stymulacji dotykowej, materiały do stymulacji wzrokowej, węchowo-smakowej czy słuchowej. Terapeuta SI
bazując na swoim doświadczeniu i wiedzy, dostosowuje trudność zadań i ćwiczeń do poziomu możliwości dziecka oraz jego
samopoczucia. Terapia SI poprawia funkcjonowanie centralnego układu nerwowego (mózgu) dziecka i wpływa na zmianę jego
zachowania w sferze motorycznej i emocjonalnej (np.: kształtuje prawidłowe napięcie mięśniowe i koordynację ruchową) oraz
poprawia umiejętności językowe, poznawcze i społeczne. Znosi nadwrażliwości sensoryczne oraz dostymulowuje układ
nerwowy dzieci poszukujących bodźców. Terapia prowadzona jest przez certyfikowanych terapeutów będących członkami
Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej.

Leiter-3 Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera – wydanie trzecie
Narzędzie służące do mierzenia poziomu inteligencji dzieci. Leiter-3 jest jedynym testem całkowicie niewerbalnym.
Badanie odbywa się bez użycia słów, co pozwala na wykorzystywanie go w badaniu dzieci, z którymi kontakt werbalny jest
utrudniony lub niemożliwy.
Za pomocą nowoczesnej Skali Leithera-3, jesteśmy w stanie określić potencjał intelektualny u osób w wieku 3- 20 lat,
należących do różnych grup, m.in.:
• z poważnymi zaburzeniami komunikacji
• z autyzmem
• z opóźnieniem rozwoju poznawczego
• z upośledzeniem zdolności do uczenia się
• z uszkodzeniem słuchu
• z zespołem zaburzeń uwagi
• z uszkodzeniem motoryki
• z urazowym uszkodzeniem mózgu
• z różnymi zaburzeniami mózgowymi wieku dorosłego, takimi jak choroba Alzheimera, choroba Parkinsona i demencja
Skala Leither-3 pozwala również ocenić uwagę, pamięć i trudności w radzeniu sobie z interferencją poznawczą badanego.
Pomaga określić cele w terapii oraz jest miarą postępów, jakie badany uzyskuje dzięki terapii.

Dziecięca Skala Rozwojowa A. Matczak to test diagnozujący aktualny poziom rozwoju dziecka, dzięki któremu już u
niemowlaków możemy wykryć opóźnienie w rozwoju i określić zakres potrzebnych działań terapeutycznych.
Dzięki temu badaniu jesteśmy w stanie precyzyjne określić, czy dziecko rozwija się prawidłowo w zakresie pierwszych
przejawów intelektu, czyli:
• orientacji,
• percepcji,
• motoryki (małej i dużej),
• pamięci,
• komunikacji,
• czynności poznawczych,
• nawiązywania relacji społecznych.
Rodzicu nie martw się badanie ma charakter zabawy!

Terapia psychologiczna osób z niepełnosprawnością polega na rozwijaniu i doskonaleniu umiejętności poznawczych,
społecznych, radzenia sobie ze stresem i emocjami, zmniejszania lub eliminowania trudnych zachowań, budowaniu poczucia
własnej wartości.
W naszym Centrum obejmujemy terapią dzieci między innymi z Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju, Zespołem Downa,
Zespołem Aspergera, Małogłowiem, Niepełnosprawnością Intelektualną, Epilepsją, Zaburzeniami Zachowania i Emocji, ADHD
czy chorobami genetycznymi.
Terapia prowadzona jest z użyciem elementów terapii behawioralnej, poznawczej i skoncentrowanej na rozwiązaniu oraz przy
użyciu metody Kids’Skils i treningu umiejętności społecznych. Każdorazowo metody pracy są indywidualnie dobierane do
potrzeb dziecka. Rodzice dzieci objęci są psychoedukacją i wsparciem emocjonalnym.

Celem zajęć TUS jest rozwijanie kompetencji społecznych. Trening Umiejętności Społecznych to jedna z najskuteczniejszych
terapii wspierających rozwój, łagodzących lub zapobiegających problemom emocjonalnym.
Pomaga też radzić sobie z trudnościami pojawiającymi się w zachowaniach u dzieci i młodzieży.
Umiejętności społeczne to to, co umożliwia każdemu człowiekowi funkcjonowanie w społeczeństwie – w rodzinie, grupie
rówieśniczej, szkole, pracy. To umiejętność zachowania się w różnorodnych sytuacjach społecznych, komunikowania,
nawiązywania i utrzymywania relacji z innymi. Dzięki tym umiejętnościom dogadujemy się z innymi ludźmi, potrafimy
zachować się odpowiednio do sytuacji, wiemy, co wypada, a co nie. Umiemy zarządzać swoimi emocjami i ich okazywaniem
oraz adekwatnie reagować na emocje innych. Potrafimy rozmawiać i dostosować sposób rozmowy do okoliczności i ludzi, z
którymi ją toczymy.
Większość ludzi nabywa umiejętności społeczne w rodzinie, przedszkolu, szkole jakby mimochodem. Dzieci rozwijają je
obserwując i naśladując rodziców i innych dorosłych, czy testując różne zachowania i to, jak zareagują na nie inni.
Są jednak osoby, którym nabywanie umiejętności społecznych nie przychodzi tak łatwo, np. dzieci z zespołem Aspergera czy
autyzmem. Im właśnie pomaga TUS.

Jest to metoda komunikacji alternatywnej i wspomagającej.
PECS służy do szybkiego nauczenia umiejętności porozumiewania się osób, które nie posiadają funkcjonalnej mowy, między
innymi dla osób ze spektrum autyzmu lub z innymi zaburzeniami rozwojowymi.
PECS promuje komunikację w różnorodnych w sytuacjach społecznych i nie wymaga długiego wcześniejszego treningu. Trening
w PECS zaczyna się od nauki spontanicznego proszenia o pożądane rzeczy a później przechodzi w kierunku nauki
dodatkowych funkcji porozumiewania się takich jak odpowiadanie na pytania oraz komentowanie.
Z doświadczenia wiemy, że dziecko, pracując na systemie PECS, nabywa umiejętność skutecznej komunikacji z otoczeniem
oraz łatwiej jest rozwijać jego inne sfery i często zaczynają się też pojawiać dźwięki mowy.
PECS jest konkretnym, wizualnym programem, ułatwiającym szybką, skuteczną i funkcjonalną komunikację, który nie wymaga
trudnego dla osób z całościowymi zaburzeniami planowania motorycznego, a jedynie prostej, wymiany obrazka na upragniony
obiekt. PECS poprzez wymianę wyjaśnia w sposób wizualny na czym polega i jaką funkcję pełni komunikacja społeczna.
Celem PECS jest przede wszystkim dostarczenie dzieciom i dorosłym możliwości przekazania informacji poprzez obrazki.

Stymulację rozwoju człowieka, a więc jego terapię, należy rozumieć jako świadome, systemowe oddziaływanie specjalisty
(neurologopedy) i środowiska domowego pacjenta na wszystkie sfery mózgu człowieka, w celu niwelowania skutków zaburzeń
spowodowanych uszkodzeniem mózgu oraz OUN. Dzięki nieustannemu dopływowi świadomie organizowanych bodźców na
każdym etapie życia człowieka, kształtują się nowe umiejętności, niwelują uszkodzenia i utrwalają osiągnięte sprawności.
Skuteczność działań terapeutycznych zależy od wiedzy, oraz zaangażowania całego środowiska w proces terapeutyczny. W
Centrum Terapii Koniczynka wspomagamy terapię logopedyczną oraz neurologopedyczną, rozwój człowieka przez cały okres
jego życia.
Prowadzimy:
– wczesną stymulację rozwojową dla dzieci od 0-6
– diagnozę logopedyczną i neurologopedyczna dla dzieci, młodzieży i dorosłych
– terapię poważnych zaburzeń mowy u osób autystycznych
– terapię zaburzeń mowy u osób autystycznych
– terapię zaburzeń mowy u osób upośledzonych
– terapię zaburzeń mowy u osób z zespołem downa
– terapię zaburzeń mowy z porażeniem mózgowym dziecięcym
– korektę wszelkich wad wymowy, terapia jąkania
– rozwój dzieci wybitnie uzdolnionych
– terapia dla osób doświadczających trudności w artykułowaniu, konstruowaniu zdań, oraz rozumieniem mowy
u pacjentów z afazją, dyspraksją, dysfonią, oraz dyzartrią.
Podczas procesu terapeutycznego w zakresie zajęć neurologopedycznych wspomagamy się metodami:
– Dyna – Lingua M.S. jest stosowana w terapii dzieci i osób dorosłych z rozmaitymi zaburzeniami mowy, zwykle znacznego
stopnia, których etiologia ma najczęściej charakter neurologiczny. Oddziaływuje na funkcje poznawcze, pamięć, myślenie,
rozumowanie, podejmowanie decyzji, uczenie się.
– terapia neurotaktylna dr. S. Masgutowej
– SI
– elementy metody krakowskiej
Powyższe działania mają na celu nie tylko rozwój mowy ale również czuwanie nad przebiegiem rozwoju sprawności
motorycznych i manualnych, spostrzegania wzrokowego, spostrzegania słuchowego, zabawy.

Elektrostymulacja logopedyczna jest świetnym uzupełnieniem terapii logopedycznej. Jest to całkowicie bezpieczny
i bezbolesny zabieg. Polega na przepływie prądu o bardzo niskim natężeniu przez mięśnie podniebienia, wskutek czego
następuje wzmocnienie siły, przyrost masy oraz objętości mięśni.
Dla kogo elektrostymulacja logopedyczna?
Dla dzieci i dorosłych z:
– porażeniem nerwu twarzowego
– opóźnionym rozwojem mowy
– zaburzeniami artykulacji
– ślinieniem się
– zaburzeniami napięcia mięśniowego
– afazją
– rozszczepem wargi i/lub podniebienia
Zabieg trwa od 5 – 20 minut, czas uzależniony jest od wieku oraz rodzaju zaburzenia.
Wykonujemy go w seriach 10 zabiegów. W zależności od wrażliwości pacjent może odczuwać lekkie mrowienie, swędzenie.
Może również nie odczuwać nic.

Terapia ręki to nie tylko pisanie szlaczków, ale praca nad całym ciałem. Obniżone lub zwiększone napięcie mięśniowe, słabe
mięśnie kończyn górnych, mogą generować problemy grafomotoryczne u dziecka. Terapia ręki ma na celu usprawnienie tzw.
małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, jak również dostarczania wrażeń dotykowych
i poznawania dzięki nim różnych kształtów struktur. Ale przede wszystkim służy do osiągniecia samodzielności w
podstawowych czynności życia codziennego.

Fizjoterapia obejmuje wiele działań, które mają na celu poprawę danej funkcji, jakości ruchu, ogólną poprawę stanu pacjenta.
Osiągamy to przez wykorzystanie w terapii różnych metod m.in.:
– PNF (torowanie nerwowo-mięśniowe)
– terapia powięziowa
– terapia oddechowa
– elementy osteopatii ( techniki wisceralne, techniki pośrednie i bezpośrednie na tkankach, praca na czaszce, balans naprężeń
wewnątrz ciała)
Holistyczne podejście w terapii jest bardzo ważne i wpływa na lepsze efekty terapii. Fizjoterapią objęte są głównie dzieci
z różnymi schorzeniami (mózgowe porażenie dziecięce, skoliozy, wady postawy, asymetrie, zaburzenia napięcia mięśniowego,
opóźnienie rozwoju psychomotorycznego, wady stóp, przepuklina oponowo-rdzeniowa, choroby genetyczne, choroby
metaboliczne), jak również osoby dorosłe ze schorzeniami o różnym podłożu.
Terapia odbywa się indywidualnie i jest dopasowana do potrzeb danego pacjenta.

Indywidualna gimnastyka korekcyjna jest jedną z najważniejszych metod zapobiegania i leczenia wad postawy.
Problem wad postawy u dzieci jest ważny z kilku powodów. Przyczyny ich powstawania mogą mieć charakter wrodzony lub
nabyty. Nieprawidłowości wady postawy nabyte – początkowo są często defektami kosmetycznymi. W późniejszym czasie
mogą stać się przyczyną np. zaburzeń krążeniowo-oddechowych, upośledzenia sprawności oraz wydolności ogólnej. Dlatego,
jeśli nie są podejmowane działania zapobiegawcze, wady postawy „rosną wraz z dziećmi”. Najpierw pojawiają się przykurcze
trudne do usunięcia, następnie deformacje układu kostno – stawowego. Właściwie prowadzona terapia, w zależności od wady
postawy i jej nasilenia, może całkowicie ją zlikwidować lub znacząco zmniejszyć.
W przypadku, gdy gimnastyka korekcyjna jest stosowana profilaktycznie, najczęściej skutkuje niedopuszczeniem do powstania
wad.
Im wcześniej wykryta zostaje nieprawidłowość postawy ciała oraz rozpoczęcie jej leczenia, tym gimnastyka korekcyjna daje
lepsze rezultaty i krócej trwa.
Kiedy zalecana jest gimnastyka korekcyjna?
Najczęściej gimnastykę korekcyjną prowadzi się w przypadku dzieci, u których lekarz lub fizjoterapeuta stwierdzi wady postawy
– dysproporcje, asymetrie i nieprawidłowe ustawienie niektórych części ciała.
Należą do nich na przykład:
• Skolioza lub boczne skrzywienie kręgosłupa,
• Zaburzenia krzywizn fizjologicznych kręgosłupa (plecy wklęsłe, okrągłe, plecy okrągło-wklęsłe),
• Koślawość lub szpotawość kolan albo/i stóp,
• Płaskostopie lub inne zaburzenia/deformacji w obrębie stopy,
• Zaburzenia/deformacje klatka piersiowej (klatka piersiowa „kurza” lub „szewska”),
• Choroba Scheuermanna.
Kiedy następują efekty prowadzonej gimnastyki korekcyjnej?
To zależy od wady, jej przyczyny oraz stopnia nasilenia. Najczęściej trzeba liczyć się z DŁUGOTRWAŁĄ TERAPIĄ, prowadzoną
regularnie i często – nawet kilka razy w tygodniu. Nie zawsze tak częste wizyty u terapeuty są niezbędne.
Na ogół wystarczają 1-2 wizyty u fizjoterapeuty tygodniowo plus regularne ćwiczenia korekcyjne z dzieckiem w domu
wykonywane ściśle według zaleceń specjalisty.

Współpracujemy z firmą KOORDYNACJA, która po wstępnej diagnostyce z naszymi fizjoterapeutami – specjalnie dla naszych
pacjentów projektuje indywidualne wkładki ortopedyczne.
Jakie wkładki oferujemy? Krótki opis oraz ich zastosowanie.
Wkładki 3D Foot Insole frezowane są w materiale wielowarstwowym, co pozwala na anatomiczne i biomechaniczne odciążenie
stóp pacjenta. Oddzielne projektowanie lewej i prawej wkładki pozwala na zaprojektowanie indywidualnych wkładek dla
każdego. Szeroka gama materiałów o różnej liczbie warstw oraz ich twardości pozwalają na wykonanie każdego rodzaju
wkładek, zarówno korekcyjnych jak i komfortowych.
Wkładki 3D najczęściej są stosowane w przypadku:
Stopy płaskiej, płasko-koślawej, wydrążonej, końsko-szpotawej, dla osób chorych na cukrzycę, choroby reumatoidalne oraz z
ostrogą piętową, zapaleniem ścięgna Achillesa, modzelami, w stanach po operacjach i złamaniach, w przypadku palucha
koślawego, bolesności czy niestabilności stawów.
Wkładki 3D zalecane są również sportowcom. Zarówno zawodowi, jak i amatorzy uprawiający różne dyscypliny. Polecane są
każdemu kto chce poprawić swój codzienny komfort i przynieść ulgę swoim stopom.
PODSUMOWUJĄC
Wkładki 3D Foot Insole mogą być:
• Dla dzieci i dorosłych
• Korekcyjne
• Profilaktyczne
• Sportowe
• Komfortowe
Dbajmy o zdrowe stopy! Dbajmy o swoje zdrowie!

Hydromasaż poprawia samopoczucie, pobudza i dodaje energii, pozwala dłużej zachować dobrą formę i młodość. Działa też
korzystnie na skórę, usuwa zmęczenie i odpręża. Masaż wodny łagodzi też bóle stawów, głowy, rozluźnia napięte mięśnie.
Hydromasaż to połączenie zalet tradycyjnego masażu z relaksującymi właściwościami kąpieli. Woda wypompowywana
z dyszy pod wysokim ciśnieniem uderza w mięśnie, powodując ich rozluźnienie, a to działa odprężająco na cały organizm.
Jak wygląda zabieg?
– do wanny zostaje nalana woda o temperaturze 34-35 stopni Celsjusza, chyba że stan zdrowia pacjenta wymaga
indywidualnego dopasowania temperatury
– po wejściu pacjenta do wanny na masowaną część ciała zostaje skierowany strumień wody pod ciśnieniem i rozpoczyna się
masaż według standardowej systematyki masażu
– po wykonaniu zabiegu pacjent ma czas na relaks
Korzyści wynikające z zabiegu masażu podwodnego:
– redukcja napięć i rozluźnienie mięśni
– poprawa krążenia krwi i limfy
– zmniejszenie obrzęków
– poprawa metabolizmu
– złagodzenie bólu mięśni i stawów
– szybsza regeneracja organizmu
– redukcja stresu
– działanie odprężające
– uspokojenie organizmu
– poprawa jakości snu
Przeciwwskazania do zabiegu:
– wysokie nieuregulowane nadciśnienie
– ostry stan zapalny organizmu z gorączką
– nowotwory
(https://stowarzyszenie-koniczynka.pl)
Strona główna  O nas 
Aktualności Oferta Cennik
Terapia zawieszona
Turnusy rehabilitacyjne
– otwarte rany, uszkodzenia skóry
– zakrzepica
– kamienie nerkowe
Czas zabiegu uzależniony od reakcji pacjenta na masaż.

Masaż tkanek głębokich (ang. deep tissue massage) tak zwany masaż głęboki, zabieg niezwykle precyzyjny tak jak to powinno
być w pracy z tkanką miękką – np. mięśniami lub powięzią. Sama technika jest delikatna ale niezwykle skuteczna, pozwala
uzyskać efekty, które w innych rodzajach masażu są niemożliwe do osiągnięcia. W pracy z pacjentem tą metodą masażu
dążymy do zniesienia nadmiernych napięć, usunięcia dysfunkcji w tkankach miękkich.
Ważny element pracy tą metodą, do masażu tkanek głębokich NIE UŻYWAMY OLIWKI.
Nie ma tu miejsca na żaden poślizg jeśli chcemy oddziaływać na głębokie struktury tkanek miękkich.
Profity masażu tkanek głębokich:
– poprawa ukrwienia
– duża redukcja bólu
– zwiększenie zakresu ruchomości
– pozwala usprawniać ciało bez wkładu pracy pacjenta
Masaż tkanek głębokich pozwala na pracę z pacjentami w stanach ciężkich, po skomplikowanych urazach/wypadkach.

Masaż bańką chińską polega ogólnie na tym, że poprzez zassanie skóry i tkanek leżących pod bańką, poprawia
mikrokrążenie i następuje rozbijanie tkanki tłuszczowej, przyspieszające tym samym proces tzw. lipolizy.
Ponadto uzyskuje się efekt wygładzania i ujędrniania skóry oraz usuwania toksyn z organizmu.
Masaż bańką chińską jest więc masażem kosmetycznym, ale także leczniczym. Wykorzystuje się go więc w celu
zmniejszenia napięcia mięśniowego, które niesie za sobą wiele dolegliwości bólowych, a w tym:
• bóle kręgosłupa;
• bóle na tle korzeniowym poprzez ucisk mięśnia na nerw;
• wzmożone napięcie mięśniowe wywołane np. przetrenowaniem czy związane z wadami postawy.
W Centrum „Koniczynka” otrzymacie Państwo szansę na uzyskanie zabiegu tak w celach kosmetycznych, jak i
leczniczych. Gdyby Państwo zamierzali nastawić się na likwidację Cellulitu w ramach masażu bańką chińską w
obszarze ud
i pośladków, gwarantujemy, że masaż będzie przeprowadzany NOWATORSKĄ METODĄ – etapowo i poprzedzony
dwoma masażami przed masażem bańką chińską i po masażu tą bańką również zostaną przeprowadzone dwa masaże.
Masaż wykonywany tą metodą najczęściej nie powoduje żadnych dolegliwości bólowych, zasinień i innych
niepożądanych skutków. Oczywiście może pojawić się miejscowe przekrwienie, które jest naturalną reakcją organizmu,
ale ustępuje ono w krótkim czasie. Taki sposób wykonania masażu jest co prawda trudniejszy, ale efekt jest naprawdę
cudowny.

Masaż klasyczny ma bardzo bogatą historię. Wszystko bowiem zaczęło się w Chinach. Na początku zaczęto wykonywać
w sposób instynktowny, a obecnie stał się jednym z najpopularniejszych zabiegów i wyrósł na podwalinę wielu innych metod
masowania.
Na czym on polega?
– Opiera się na stosowaniu szeregu specjalistycznych technik, w tym m.in. głaskaniu, ugniataniu, uciskaniu i wielu innych
wykonywanych na całym ciele lub w jego części z odpowiednią siłą, w odpowiedniej kolejności i w specyficzny sposób. Każdy
zabieg jest poprzedzony diagnostyką i terapeuta w zależności od rodzaju schorzenia realizuje pewien „PLAN NAPRAWCZY”,
który ma przynieść określony cel.
Co możemy osiągnąć decydując się na ten zabieg i w jakich sytuacjach się go stosuje?
– wykonuje się go przy wielu schorzeniach, jak skręcenia i stłuczenia kończyn, przewlekłym zapaleniu mięśni, stawów
i ścięgien, a także w chorobach zwyrodnieniowych i reumatycznych, w bólach kręgosłupa i wadach postawy,
– stosuje się też w chorobach przemiany materii, nerwobólach, a nawet w przypadku nadwagi, uspokaja lub pobudza pacjenta,
w zależności od założonego celu,
– ma też niesamowity wpływ na psychikę osoby masowanej, dzięki wytwarzaniu tzw. Serotoniny nazywanej „hormonem
szczęścia”, który uwalniając się poprawia nam się nastrój i w dalszej perspektywie powoduje wytwarzanie energii do
dalszego działania,
Niestety nie wszyscy mogą korzystać z dobrodziejstwa masażu klasycznego. Chodzi o tzw. przeciwskazania, jak stany
zapalne i alergiczne skóry i inne nie wymienione (ich wykaz znajdziecie Państwo w dostępnych publikacjach lub
w Centrum Koniczynka).
Zapraszamy Serdecznie do Centrum na zabiegi

m.in. na obrzęki pooperacyjne i urazowe, w chronicznych zaburzeniach przepływu limfy (co skutkuje długotrwałymi obrzękami,
głównie w rejonie kończyn dolnych), w innych sytuacjach, ale także jako zabieg oczyszczający i stymulujący skórę okolicy
twarzy i szyi, ale także na Cellulit oraz na obrzęki i powiększenie węzłów chłonnych u sportowców, będące konsekwencją
ekstremalnego przemęczenia zawodnika.

Chciałbym Państwu zaproponować MASAŻ RELAKSACYJNY, który stał się dzisiaj tak popularny, że można się zagubić
w mnogości ofert i typów zabiegów. Masażu relaksacyjnego można zażywać nawet codziennie, a jedna sesja trwa około
godzinę.
Czym jest masaż relaksacyjny i czemu służy?
Masaż relaksacyjny ma przede wszystkim na celu wyciszenie i odstresowanie pacjenta/klienta. Za odprężającą atmosferę
odpowiadają najczęściej ciepłe pomieszczenie, miła atmosfera, olejki eteryczne, odpowiednie światło, czasem zupełna cisza, a
w innych wypadkach cicha, delikatna muzyka a czasami nagrania dźwięków przyrody. W trakcie masażu oprócz olejków
eterycznych wykorzystuje się również zwykłe oliwki bądź olej kokosowy, dla nawilżenia i ułatwienia masażu.
Klient podczas masażu znajduje się najczęściej w pozycji leżącej, rzadziej w siedzącej. Do masażu na ogół przygotowujemy się
poprzez rozebranie się/odsłonięcie okolicy poddanej zabiegowi (w zależności od obszaru ciała który będzie masowany). Tym
obszarem może być grzbiet i okolica karkowa, stopy, twarz, czy głowa lub całe ciało. Podczas masażu używamy ręczników do
przykrycia miejsc intymnych oraz tych miejsc które nie są poddane zabiegowi. Czasem można pozostać w luźnym,
zapewniającym swobodę ubraniu. Masaż relaksacyjny czerpie wiele z technik masażu klasycznego, korzysta z całego spektrum
ruchów: uciskania, ugniatania, głaskania i rozcierania. Nie stosuje się natomiast bardziej gwałtownych technik np. rozcierania
poprzecznego i temu podobnych.
Masaże relaksacyjne stosujemy w okresie kiedy odczuwamy napięcie mięśniowe i psychiczne lub potrzebujemy choćby
namiastki wypoczynku. Masaż jest wspaniałym czasem odpowiedniej przerwy w natłoku spraw i zajęć oraz regeneracji sił.
Może pełnić także funkcje prozdrowotne i zapobiegać wielu dolegliwościom.
Przeciwwskazań ogólnych do masażu relaksacyjnego nie ma, natomiast mogą być przeciwwskazania indywidualne, co do
konkretnego typu masażu. Nie każdy z nich będzie dla nas odpowiedni. Ponadto masaże nie są wskazane osobom z chorobami
nowotworowymi lub układu krążenia, jako że masaż stymuluje mikrokrążenie oraz krążenie limfy.
(katalog chorób będących przeciwskazaniami do masażu jest ogólnie dostępny, ale też będziecie mogli Państwo się z nim
zapoznać przed pierwszym zabiegiem)
Na Państwa życzenie przed każdym masażem wykonuję diagnostykę i sprawdzam, czy nie ma potrzeby popracować nad
jakimś obszarem ciała, który wykazuje dysfunkcje (stymuluje dolegliwości bólowe, poprzez nasilone napięcie ogranicza funkcje
np. ograniczenie ruchomości w stawie). Masaż taki wówczas łączę z ćwiczeniami ruchowymi wykonywanymi przez terapeutę i
(https://stowarzyszenie-koniczynka.pl)
Strona główna  O nas 
Aktualności Oferta Cennik
Terapia zawieszona
Turnusy rehabilitacyjne
następnie wykonuję masaż relaksacyjny w celu uzyskania odprężenia i relaksacji. Jeżeli Państwa organizm nie generuje
żadnych dolegliwości, po krótkiej diagnostyce będziecie już mieli okazję osobiście poczuć jak odbywa się taki masaż
relaksacyjny i całkowicie poddać się wyciszającym i spokojnym ruchom dłoni, które przeniosą Was w INNY ŚWIAT.

Masaż gorącymi kamieniami można zaklasyfikować do masaży relaksacyjnych, ale także leczniczych. Do wykonania
tego zabiegu niezbędna jest znajomość podstaw masażu, odpowiednio nagrzane i przytulne pomieszczenie oraz oczywiście
specjalne kamienie o obłych kształtach rozgrzane do stosownej, bezpiecznej temperatury. Funkcję taką spełniają kamienie
bazaltowe o gładkiej powierzchni, które utrzymują stosunkowo długo ciepło. Przed każdym masażem są one dokładnie myte i
dezynfekowane, utrzymywane w odpowiednim środowisku i następnie oliwione. Wówczas zachowują swoje właściwości i
mogą nam służyć przez bardzo długi czas.
Jaka jest metodyka wykonania tego zabiegu?
– Ogrzane kamienie do odpowiedniej, bezpiecznej temperatury w specjalnym podgrzewaczu, po sprawdzeniu przez masażystę,
lekko wilgotne i ładnie naoliwione, delikatnie prowadzimy po ciele osoby masowanej (wcześniej poddanej odpowiedniej
diagnostyce i specjalnie przygotowanej do zabiegu) i następnie … resztę dowiecie się Państwo w naszym Centrum …
Jaki jest cel takiego zabiegu?
– Poprzez dotyk i czynnik termalny poprawia krążenie dzięki rozszerzeniu naczyń krwionośnych, co powoduje lepszą cyrkulację
krwi.
– W trakcie zabiegu dochodzi do zwiększenia metabolizmu komórkowego, a nadto przyspieszenia detoksykacji
i oczyszczania organizmu. Z tych też względów masaż ten zaleca się osobom dbającym o sylwetkę, chcącym zredukować
cellulit lub poprawić jędrność skóry.
– Najważniejszym jednak efektem jest głębokie rozluźnienie mięśni i eliminacja napięcia, co przyczynia się do redukcji
nadmiernego stresu i uzyskania efektu głębokiej relaksacji.
Wskazaniami ogólnymi do jego stosowania są m.in. dolegliwości bólowe pochodzenia mięśniowego, przemęczenie
i nadmierny stres, migrena, bóle głowy i wiele innych.
Zabieg ten przeciwskazany jest u osób m.in. źle znoszących wyższe temperatury oraz mających problemy
z nadciśnieniem.

Masaż kontrlateralny należy do zabiegów leczniczych, a sposób jego wykonywania i działanie należą do wyjątkowych.
Masażysta pracuje bowiem na zdrowej kończynie, by pomóc chorej, na której z powodu różnych urazów, chorób czy
unieruchomienia, żadnego zabiegu przeprowadzić nie można (np. kończyna unieruchomiona opatrunkiem lub zmieniona
chorobowo). Efektem stosowania masażu kontrlateralnego jest przyśpieszenie procesu leczenia wybranych miejsc.
Masaż kontrlateralny, wykonywany na zdrowej kończynie, działa również – w około 15-30 procentach – na kończynę
chorą. Dzięki temu można jej pomóc, nawet jeżeli znajduje się na niej gips, występują rany, także po oparzeniach, jak również w
przypadku stanów zapalnych i chorób dermatologicznych. Gdy dostęp do uszkodzonego miejsca jest niemożliwy, pacjent nie
może poruszać nogą/ręką, przez co jego stawy stają się słabsze, a rany goją się wolniej.
Dlatego w takich przypadkach często korzysta się z dobrodziejstw masażu kontrlateralnego.
Masaż ten jest stosunkowo krótki, w granicach 12 min, na uprzednio przygotowanych tkankach, ale bardzo intensywny
(całość zabiegu z diagnostyką do 30 min). Osoba poddana zabiegowi nie musi mieć specjalnego stroju
– ważne, by masowane punkty były odsłonięte.
Szczegóły oczywiście przekażemy Państwu przed zabiegiem.

Masaż ipsilateralny stosuje się w sytuacji gdy zniszczone lub uszkodzone tkanki uniemożliwiają poddanie określonego
obszaru np. podudzia wykonaniu jakiegokolwiek zabiegu mającego na celu przyśpieszenie np. gojenia się ran. Masaż
ipsilateralny polega na realizacji różnorakich czynności stosowanych na zdrowym odcinku uszkodzonej kończyny. Prawidłowo
wykonany zabieg poprawia ukrwienie i odżywienie uszkodzonych obszarów, a co za tym idzie, bierze udział
w procesie gojenia ran, przeciwdziałając skutkom akinezy (brak zdolności ruchu). Wskazaniem do wykonania tego typu
zabiegu są różne uszkodzenia tkanek kończyn, na których zastosowany opatrunek uniemożliwia wykonywanie czynności.
U podstaw tego masażu leżą założenia z zakresu neurofizjologii. Bazuje on na tzw. skrzyżowanym odruchu
naczynioruchowym. Nie wkraczając zbyt głęboko w zagadnienia medyczne w efekcie masażu dochodzi do dużego przekrwienia
w przeciwnej kończynie. Wraz z dużym przekrwieniem dochodzi do lepszego odżywienia przekrwionych obszarów i szybszego
procesu gojenia.
Masaż ipsilateralny odbywa się w pozycji leżącej z odsłoniętą częścią ciała poddaną zabiegowi.
Masaż ipsilateralny nie może być wykonany u pacjentów z podwyższoną temperaturą ciała, z niewydolnością oddechową,
z niewydolnością krążenia czy ze stanem zapalnym organizmu. Masaż jest bardzo intensywny a o jego długości decyduje się
indywidualnie, jednak nie trwa dłużej niż 30 minut.

Badanie EEG jest podstawowym zapisem czynności bioelektrycznej mózgu.
W naszym centrum badania wykonuje dr. Paweł Borkowski, ocenia on na bazie swojego doświadczenia pracę mózgu
i kwalifikuje czy jest ona w normie, czy wykracza poza nią. Taka ocena jest wystarczająca dla potrzeb neurologicznych.
Wykrywa zmiany typu: wyładowania padaczkowe, asymetrie międzypółkulowe, zwolnienie lub przyspieszenie czynności mózgu.
Badanie QEEG inaczej – mapowanie mózgu jest sposobem analizowania zapisu EEG przy pomocy zdolności obliczeniowych
oraz obrazowania jakie daje komputer. Badanie QEEG pozwala dostrzec i analizować to, co niemożliwe jest w tradycyjnej,
wzrokowej ocenie EEG.
U osób, u których występują wyraźne objawy zaburzeń koncentracji, zaburzeń funkcji poznawczych, czy też zaburzeń
w psychice może się zdarzyć, że ich zapis EEG zostanie ocenione jako prawidłowe lub na pograniczu normy.
Wtedy pomocne jest badanie QEEG.
Badanie EEG/QEEG przebiega w bardzo miłej atmosferze, trwa około 45-50 minut.

Więcej informacji odnośnie badań i Dr. Pawła Borkowskiego w linku poniżej.
Ośrodek Diagnostyczno-Badawczy PrymusEEG 

Treningi EEG Biofeedback wykonuje się celem usprawnienia czynności bioelektrycznej mózgu, co przyczynia się i skutkuje np.
polepszeniem koncentracji uwagi, normalizację stanów pobudzenia, relaksacji.
Treningi stosuje się w terapii zaburzeń psychologicznych, czy też niewielkich uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego.
Sprawdzają się zarówno u małych dzieci, jak i dorosłych.
Terapia obejmuje trzy obszary:
1. Problemy w nauce
– zaburzenia pamięci, uwagi
– dysleksja, dysgrafia
– zaburzenia emocjonalne
– zespół nadpobudliwości psychoruchowej
– moczenie nocne
– opóźniony rozwój mowy
2. Schorzenia
– lęki
– autyzm
– depresja
– uzależnienia
– po udarach, urazach mózgu
3. Doskonalenie
– poprawa pamięci
– rozwijanie kreatywności
Terapia daje bardzo dobre efekty, przy systematycznym uczestniczeniu w treningach. Na początku wykonujemy badanie EEG i
QEEG, następnie opracowujemy plan terapii i czekamy na rezultaty.

Inaczej zwana przezczaszkową stymulacją mózgu za pomocą prądu stałego jest to należąca do grupy neurorehabilitacyjnych
metoda wspomagająca terapię osób z zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego.
Mikropolaryzacja mózgu została opracowana w latach 70-tych ubiegłego stulecia w Instytucie Medycyny Eksperymentalnej
ANM ZSRR. Termin ,,mikropolaryzacja” łączy w sobie działanie prądu stałego wykorzystywanego w fizjoterapii oraz mechanizm
działania mikroprądów, które przyłożone do tkanki nerwowej powodują polaryzację błony komórkowej oraz synaptycznej.
Mikroprądy powodują optymalizację tkanek ośrodkowego układu nerwowego.
Terapia ta wspiera rehabilitację osób poudarowych, powodując pobudliwość kory mózgowej, przyczynia się również do poprawy
funkcji poznawczych.
Jest metodą bezpieczną, stosowane natężenie prądu nie przekracza 1,2 mA.
Wskazania do mikropolaryzacji mózgu:
• Udary mózgu
• Afazja
• Migrena
• Dystonia
• Urazy czaszkowo-mózgowe z deficytem neurologicznym
• Ból przewlekły
• MPD
• Autyzm
• Padaczka lekooporna
Przeciwskazania:
• Ciała obce, metalowe klipsy, implanty
• Nowotwór
• Rozrusznik serca
• Ciąża
• Padaczka

Cyber-oko to nowoczesne narzędzie, umożliwiające kontakt i pracę z osobami mającymi trudności w komunikacji. System
śledzi ruch gałek ocznych, dzięki czemu pozwala na neurorehabilitację i ocenę stanu świadomości pacjenta nawet, gdy jest on
całkowicie porażony. Zdarza się, że urządzenie jest jedyną szansą dla chorego, by mógł on nawiązać kontakt z drugą osobą,
wyrazić swoje potrzeby oraz podjąć rehabilitację.
Cyber-oko daje wiele możliwości pacjentom zmagającym się z różnymi zaburzeniami: wpływa na poprawę i stymulację funkcji
poznawczych, takich jak pamięć, uwaga i myślenie logiczne. Umożliwia także rozwój mowy, bez względu na jej stopień
zaawansowania.
Cyber-oko zapewnia nieustanną stymulację narządu wzroku, co znacząco przekłada się na codzienność i poprawę ogólnej
jakości życia chorego.
System sprawdza się w rehabilitacji osób całkowicie porażonych, po udarach lub wypadkach, osób z różnego rodzaju
zaburzeniami rozwoju i zaburzeniami mowy, a także w stanie minimalnej świadomości oraz w stanie zamknięcia.
Cyber-oko jest urządzeniem wyjątkowym – jego rozbudowany i wszechstronny system sprawia, że może on pomóc wielu
ludziom, zmagającym się każdego dnia z różnego rodzaju trudnościami.

Cyber-oko to nowoczesne narzędzie, umożliwiające kontakt i pracę z osobami mającymi trudności w komunikacji. System
śledzi ruch gałek ocznych, dzięki czemu pozwala na neurorehabilitację i ocenę stanu świadomości pacjenta nawet, gdy jest on
całkowicie porażony. Zdarza się, że urządzenie jest jedyną szansą dla chorego, by mógł on nawiązać kontakt z drugą osobą,
wyrazić swoje potrzeby oraz podjąć rehabilitację.
Cyber-oko daje wiele możliwości pacjentom zmagającym się z różnymi zaburzeniami: wpływa na poprawę i stymulację funkcji
poznawczych, takich jak pamięć, uwaga i myślenie logiczne. Umożliwia także rozwój mowy, bez względu na jej stopień
zaawansowania.
Cyber-oko zapewnia nieustanną stymulację narządu wzroku, co znacząco przekłada się na codzienność i poprawę ogólnej
jakości życia chorego.
System sprawdza się w rehabilitacji osób całkowicie porażonych, po udarach lub wypadkach, osób z różnego rodzaju
zaburzeniami rozwoju i zaburzeniami mowy, a także w stanie minimalnej świadomości oraz w stanie zamknięcia.
Cyber-oko jest urządzeniem wyjątkowym – jego rozbudowany i wszechstronny system sprawia, że może on pomóc wielu
ludziom, zmagającym się każdego dnia z różnego rodzaju trudnościami.